<< Tốc độ - Bền vững >>

Lĩnh vực hoạt động

3

1. Thiết kế kết cấu và lập dự toán.

Thầu phụ thiết kế kết cấu và lập dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp...

Chi tiết
nha may betong Campuchia copy

2. Thiết kế các công trình công nghiệp

Dù công trình lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp,đầu tư nhiều tiền hay ít tiền, thì người thiết kế hay chủ đầu tư đều phải có ý tưởng cho công trình. Từ ý tưởng ban đầu đó cùng với các thông tin của Chủ đầu tư

Chi tiết